Witaj! Zaloguj się lub Rejestracja
Kontakt +48 793 919 704  |  hurt@winotekamiasta.pl

Kategorie


Wyszukiwanie regionalne
Kategoria:
Województwo:
Miasto:
Cena:
 od do
Odbiór osobisty:
TAK NIE


Rejestracja nowego użytkownika

Informacje o firmie
Zarejestruj się jako Firma
  Strona hurt.winotekamiasta.pl przeznaczona jest dla firm posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Imię i nazwisko
  Wpisz imię i nazwisko.
Nazwa firmy
  Wpisz nazwę firmy / Dane do faktury VAT
Adres siedziby firmy
  Nazwa ulicy / numer budynku / numer lokalu
Miasto
  Nazwa miejscowości.
Kod pocztowy
  Kod pocztowy
Adres dostawy
  Prosimy nie wypełniać tego pola, jeśli adres dostawy jest taki sam jak adres firmy.

Województwo:
Państwo:POLSKA

Telefon
  Podaj numer telefonu.

Ustawienia podatku
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  Podanie numeru NIP jest obowiązkowe.

Konfguracja konta
Adres email
  Aby zakończyć rejestrację, podaj adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
Powtórz adres email
Subskrybcja email

Nazwa użytkownika
    Wpisz nazwę użytkownika
  Przykład: kamil789 (Nie należy używać adresu e-mail)
Hasło
  minimum 6 znaków
Wpisz hasło, które jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia dla innych.
Powtórz hasło

Koncesja
Otrzymana
Wygasa
Skan zezwolenia

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin i Polityka prywatności

1. Strona Internetowa hurt.winotekamiasta.pl przeznaczona jest wyłącznie dla firm-podmiotów posiadających status przedsiębiorcy zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktualne i opłacone zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Produkty prezentowane na stronie hurt.winotekamiasta.pl przeznaczone są wyłącznie dla firm-podmiotów, które posiadają aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Użytkownicy akceptując regulamin oświadczają;
a) Oświadczam, że jestem pełnoletni, posiadam status przedsiębiorcy zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzę sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia.

b) Oświadczam, że zamówiony towar odbiorę osobiście w stanie trzeźwości lub upoważnię do odbioru w moim imieniu powyższego zamówienia osobę pełnoletnią i trzeźwą.

4. GrosNet Sp.z.o.o oświadcza, że prowadzi hurtową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy będącej wynikiem złożenia oferty w Transakcji jest adres punktu sprzedaży alkoholu.

5. Warunkiem sprzedaży Produktów prezentowanych na stronie hurt.winotekamiasta.pl jest posiadanie aktualnego i opłaconego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którego skan musi zostać przesłany do wglądu GrosNet Sp.z.o.o. przed złożeniem zamówienia. Zamówione produkt zostaną dostarczone wyłącznie na adres wskazany w aktualnym zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu , w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie firmy posiadające aktualne zezwolenie na sprzedaż alkoholu i osoby:

 1. pełnoletnie,

 2. trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,

 3. którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

Definicje

hurt.winotekamiasta.pl – strona internetowa prowadzona przez GrosNet.Sp. z.o.o jako miejsce prezentacji produktów dla firm posiadających aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

GrosNet.Sp. z.o.o. - GROSNET spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Chmielewskiego 5B/0, 81-721 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495371, REGON: 222019571, NIP: 5851467864

Profil klienta – Użytkownik, który po zalogowaniu się do Panelu zapoznaje się z Produktami-Towarami prezentowanymi przez GrosNet.Sp. z.o.o.

Polityka Prywatności - Polityka Prywatności strony hurt.winotekamiasta.pl. udostępniona na stronie hurt.winotekamiasta.pl.

Regulamin - Niniejszy Regulamin.

Produkt (Towar) - Rzecz, usługa bądź prawo zbywalne, które jest przedmiotem świadczenia GrosNet.Sp. z.o.o. na rzecz Użytkowników.

Użytkownik - Podmiot, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inna osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, która dokonała Rejestracji na stronie hurt.winotekamiasta.pl oraz posiadająca aktualne i opłacone zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i spełniający wszystkie warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne (§1)

1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy GrosNet.Sp. z.o.o i Użytkownikami oraz warunki i zasady korzystania ze strony, dostępnej w domenie www.hurt.winotekamiasta.pl.

2. Użytkownikami strony hurt.winotekamiasta.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, podmioty posiadające aktualne zezwolenie na sprzedaż alkoholu i status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inne osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu utracił status przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego, automatycznie traci prawo do korzystania ze strony internetowej i wszystkie ustalenia oraz umowy ulegają rozwiązaniu.

Użytkownik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie GrosNet. Sp. z.o.o. o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres hurt@winotekamiasta.pl. Po otrzymaniu przez GrosNet.Sp. z.o.o. bądź od Użytkownika, bądź z innego, wiarygodnego źródła informacji o utracie przez Użytkownika statusu przedsiębiorcy, zaprzestaniu prowadzenia działalności na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku lub indywidualnego gospodarstwa rolnego, utracie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązania współpracy w trybie natychmiastowym z tym Użytkownikiem i usunięcia jego Profilu.

3. Jeżeli wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach odpowiednich ustaw wymaga uzyskania zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Użytkownik może kożystać ze strony hurt.winotekamiasta.pl w tym zakresie po uzyskaniu tego zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Użytkownik, który z jakiegokolwiek powodu utracił odpowiednie zezwolenie, licencję, zgodę, koncesję, został wykreślony z odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, lub orzeczono w stosunku do niego zakaz wykonywania działalności określonej w tym wpisie, z chwilą utraty zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wykreślenia z odpowiedniego rejestru działalności regulowanej, uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie wykonywania działalności, traci także prawo do korzystania ze strony hurt.winotekamiasta.pl, w zakresie wynikającym z tego zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Użytkownik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie GrosNet.Sp. z.o.o. o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres hurt@winotekamiasta.pl. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że Użytkownik wykonuje działalność gospodarczą w ramach strony hurt.winotekamiasta.pl bez wymaganego w zakresie określonym w przepisach odpowiednich ustaw zezwolenia, licencji, zgody, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązania współpracy z tym Partnerem i usunięcia jego Profilu albo zablokowania Profilu.

5. GrosNet.Sp. z.o.o. wymaga od Klientów którzy mają dostęp do Profilu - Panelu Użytkownika uzupełnienia informacji o uzyskanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu i terminach wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Funkcja jest dostępna w Panelu użytkowników pod linkiem „Koncesje”

6. GrosNet.Sp. z.o.o. świadczy między innymi Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Użytkownicy oraz GrosNet.Sp. z.o.o. zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

Warunki świadczenia usług (§2)

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GrosNet.Sp. z.o.o. są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) logowanie za pomocą przeglądarki Internetowej akceptującej pliki typu cookie lub w przyszłości poprzez WebAPI (dla obu form dostępu do strony hurt.winotekamiasta.pl postanowienia niniejszego Regulaminu są takie same).


Zasady działania strony internetowej i odpowiedzialność (§3)

1. hurt.winotekamiasta.pl jest stroną internetową na której GrosNet.Sp. z.o.o. prezentuje produkty.

2. Dane zamieszczone przez GrosNet.Sp. z.o.o. na stronie hurt.winotekamiasta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Produkty prezentowane na stronie hurt.winotekamiasta.pl przeznaczone są wyłącznie dla firm-podmiotów posiadających status przedsiębiorcy zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktualne zezwolenie na sprzedaż alkoholu.


 


 

3. GrosNet.Sp. z.o.o. zamieszcza prezentacje Towarów na stronie hurt.winotekamiasta.pl poprzez:

a) dodanie produktu, wskazując cenę netto i brutto, formę płatności, koszt dostawy, czas dostawy, i pozostałe niezbędne informacje.

4. Użytkownik (Zamawiający) posiadający aktywny Profil Użytkownika może dokonać zmówienia Towaru na stronie hurt.winotekamiasta.pl poprzez linki „Zamów teraz”, a następnie potwierdzić oświadczenia, upoważnienia i wolę zawarcia Transakcji z GrosNet.Sp. z.o.o. klikając w link „Wyślij Zamówienie”

5. Użytkownik jest automatycznie powiadamiany o fakcie dokonania zamówienia poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Panelu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy utrzymywane w Panelu.

6. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo odstąpić od zrealizowania zamówienia Towaru w przypadku jeśli:

a) GrosNet.Sp. z.o.o. wymaga przedpłaty za Towar a do momentu przygotowania przez GrosNet.Sp. z.o.o. Towaru do odbioru lub wysyłki Kupujący nie dokonał płatności,

b) Kupujący nie wzbudza zaufania GrosNet.Sp. z.o.o.,

c) Dane informacyjne o Kupującym są niepełne i nie pozwalają na realizację umowy pomiędzy Użytkownikami.

d) Kupujący nie posiada aktualnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

7. GrosNet.Sp. z.o.o. przysługuje prawo do całkowitego anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy z Kupującym bez podania przyczyn nie ponosząc żadnych odpowiedzialności w szczególności prawnych i finansowych.

8. Użytkownik, który posiada „Profil klienta” (Kupujący) oświadcza, że zamawiając na stronie hurt.winotekamiasta.pl alkohole posiada status przedsiębiorcy zgodny z obowiązującym prawem oraz ważne zezwolenia i zgody na zakup zamawianych alkoholi, papierosów oraz innych towarów, które wymagają stosownych zezwoleń. Ponadto oświadcza, że osoby, które odbierają dostawę alkoholi będą trzeźwe i pełnoletnie.

9. Użytkownicy powinni przechowywać informacje o zawartych umowach we własnym zakresie.

10. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo do zmiany funkcjonalności i wyglądu strony internetowej i mobilnej strony hurt.winotekamiasta.pl w każdej chwili i bez podania przyczyn.

11. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony hurt.winotekamiasta.pl dla Użytkowników, w szczególności w przypadku prac konserwacyjnych oraz zdarzeń losowych.

12. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki sprzętu i oprogramowania czy systemu Użytkownika oraz utratę, uszkodzenie jakichkolwiek danych Użytkownika w związku z korzystaniem ze strony hurt.winotekamiasta.pl.

Zasady rejestracji i korzystania ze strony hurt.winotekamiasta.pl (§4)

1. Ze strony hurt.winotekamiasta.pl mogą korzystać Użytkownicy, którzy po dokonaniu procedury rejestracji otrzymali dostęp do Panelu – Profilu użytkownika.

2. Rejestracji Użytkownika oraz działalności (wykonywanie praw i obowiązków) na stronie hurt.winotekamiasta.pl może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

3. Procedurę rejestracji rozpoczyna wypełnienie formularza rejestracji on-line z obowiązkowymi danymi: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres siedziby firm (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), Adres e-mail, Miasto, Kod pocztowy, Adres dostawy zamówień zgodny z zezwoleniem, Województwo, Nr Telefonu, Numer NIP, Nazwa użytkownika, Hasło, rodzaj otrzymanej i aktualnej koncesji, przesłaniu skanu koncesji.

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika oraz pozytywnej weryfikacji danych w nim zawartych przez GrosNet.Sp. z.o.o., nastąpi wysłanie na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomości, zawierającej potwierdzenie rejestracji lub też odrzucenie wniosku o korzystanie ze strony hurt.winotekamiasta.pl. Z chwilą wysłania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji dochodzi pomiędzy podmiotem dokonującym Rejestracji a GrosNet.Sp. z.o.o do zawarcia umowy na korzystanie ze strony hurt.winotekamiasta.pl zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Po potwierdzeniu Rejestracji Użytkownik (Kupujący) uzyskuje dostęp do „Profilu klienta” - Panelu.

5.GrosNet.Sp. z.o.o dokonuje weryfikacji danych dostarczonych przez dokonujących Rejestracji pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym.

6. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym, GrosNet.Sp. z.o.o ma prawo odmówić nadania dostępu do Profilu - Panelu. GrosNet.Sp. z.o.o może rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Panel lub zablokować Panel, jeżeli niezgodność pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym ujawni się po nadaniu dostępu do Profilu - Panelu.

7. Partner jest zobowiązany do utrzymywania w Panelu aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu oraz skanu aktualnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

8. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik, który posiada „Profil klienta” jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować je, wypełniając formularz „Informacje o firmie” dostępny w Panelu użytkownika, w sekcji Moje konto, na stronie hurt.winotekamiasta.pl.

9.Użytkownikowi nie wolno korzystać z Profili - Paneli innych Użytkowników.

10. Hasło dostępu do każdego Profilu - Panelu jest poufne i może być udostępniane przez Użytkownika wyłącznie osobom posiadającym umocowanie do podejmowania czynności w imieniu tego Użytkownika.

11. Dostęp do Profilu - Panelu oraz login Użytkownika nie są zbywalne.

12. GrosNet.Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu - Panelu Użytkownika albo blokady Profilu - Panelu w przypadkach wskazanych wprost w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub z innych powodów, mających negatywny wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony hurt.winotekamiasta.pl lub innych Użytkowników, a także zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu - Panelu Użytkownika albo blokady Profilu - Panelu bez konieczności podania przyczyn nie ponosząc żadnych konsekwencji w szczególności prawnych i finansowych.

13. GrosNet.Sp. z.o.o nie ponosi żadnych odpowiedzialności i konsekwencji w szczególności prawnych i finansowych za korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.hurt.winotekamiasta.pl

14. Użytkownik ponosi wszystkie koszty podłączenia jego systemu do strony hurt.winotekamiasta.pl. w każdej postaci, koszty zmiany sposobu podłączenia do strony hurt.winotekamiasta.pl., koszty używania Internetu oraz zakupu i konserwacji sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do korzystania ze strony hurt.winotekamiasta.pl.

15. GrosNet.Sp. z.o.o nie pokrywa i nie ponosi żadnych kosztów wynikających ze współpracy lub zakończenia współpracy z Użytkownikami.


 

Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem – Profil klienta (Kupujący) (§5)

1. Umowa na korzystanie z hurt.winotekamiasta.pl może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem, który posiada „Profil klienta” umowę na korzystanie ze strony hurt.winotekamiasta.pl bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa Regulamin oraz bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po wysłaniu przez GrosNet.Sp. z.o.o. wiadomości e-mail na adres wskazany i utrzymywany w Profilu - Panelu. Począwszy od tego dnia GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo usunąć Profil klienta - Panel Użytkownika.

3. Użytkownikowi, który posiada „Profil klienta” przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowania 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: hurt@winotekamiasta.pl z podaniem Nazwy Loginu, Nazwy firmy, Adresu siedziby firmy i numreu NIP. Rozwiązanie umowy następuje po 30 dniach od otrzymania wiadomości e-mail dostarczonej GrosNet.Sp. z.o.o.

4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika, który posiada „Profil klienta” z obowiązku dokonania rozliczeń lub wypełnienia zobowiązań względem GrosNet.Sp. z.o.o. , których zobowiązał się on przed wypowiedzeniem umowy. Dotyczy to przede wszystkim zakończenia procesów transakcyjnych i uregulowania należności w stosunku do GrosNet.Sp. z.o.o. jeżeli takie powstały.

5. Strony zgodnie ustalają, że Użytkownik, który posiada „Profil klienta” nie będzie żądał, rościł żadnych pretensji, odszkodowania, kar finansowych od GrosNet Sp. z.o.o w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

Reklamacje i zwrotu towaru 6)

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami, którzy posiadają status Przedsiębiorcy. 

2. GrosNet.Sp. z.o.o jest odpowiedzialna za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad. 

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr ID zamówienia. 

4. GrosNet.Sp. z.o.o rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. 

6. Klient może odstąpić od umowy, składając GrosNet.Sp. z.o.o oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@winotekamiasta.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GrosNet.Sp. z.o.o przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8. GrosNet.Sp. z.o.o niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności,. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów aniżeli najtańsze koszty odbioru Towaru. 

9. GrosNet.Sp. z.o.o dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Jeżeli GrosNet.Sp. z.o.o nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Klient ma obowiązek zwrócić produkt GrosNet.Sp. z.o.o lub przekazać ją osobie upoważnionej przez GrosNet.Sp. z.o.o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu. 

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest przedmiot dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

14. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności GrosNet.Sp. z.o.o za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji. 

15. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, GrosNet.Sp. z.o.o zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierane przez Klienta czy też pozbawiane oryginalnej banderoli. 

16. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:

Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

Polityka prywatności i bezpieczeństwa (§7)

Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne.

Kto jest operatorem strony internetowej i administratorem Twoich danych osobowych?

Operatorem strony internetowej http://www.hurt.winotekamiasta.pl/ i administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej jest GrosNet sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Alfonsa Chmielewskiego 5 B, 81-721 Sopot wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000495371, NIP: 5851467864, REGON: 222019571

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres e-mail: rodo@hurt.winotekamiasta.pl
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GrosNet sp. z o. o. ul. Chmielewskiego 5 B/0 81-721 Sopot.

Na Twoje pytania Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 20 dni.

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?
Gdy Korzystasz z naszych usług pozyskujemy i gromadzimy różne informacje, w tym dane osobowe. Informacje pozyskujemy:

 • z wszystkich formularzy, które dobrowolnie wypełniasz,

 • z treści, które nam dobrowolnie udostępniasz,

 • z treści, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz od innych Użytkowników,

 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl

 • za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"),

Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem, dostępnym w ramach strony internetowej. Informacje pozyskujemy również w celu kontaktu z Tobą i zwiększania bezpieczeństwa strony internetowej.

Przekazywane dane i informacje w formularzach

1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach.

2. Podczas rejestracji przekazujecie nam Państwo następujące dane osobowe w ramach formularza rejestracji on-line: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres siedziby firm (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), Adres e-mail, Miasto, Kod pocztowy, Adres dostawy zamówień, Województwo, Nr Telefonu, Numer NIP, Nazwa użytkownika, Informacje dotyczące zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Strona Internetowa w miarę potrzeby może prosić Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż podane powyżej. Dane będą każdorazowo zbierane za pośrednictwem formularza i będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w regulaminie i polityce prywatności jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług określonych w Regulaminie lub wynika z funkcji konkretnego formularza.

6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK)

8. Twoje dane osobowe udostępniamy jeżeli obowiązek bądź możliwość ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa bądź decyzji organów, które nas wiążą. Dane osobowe udostępniamy więc w szczególności na żądanie instytucji państwowych, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

9. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez nas do dnia w którym upłynęły 2 lata od usunięcia Twojego Profilu – w przypadku danych podawanych w Formularzu rejestracyjnym lub do chwili zakończenia procesu, na potrzeby którego były zbierane – w przypadku danych podawanych w pozostałych Formularzach.

10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. Możesz skopiować dane osobowe zapisane w Twoim Profilu Użytkownika.

12. Masz prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Zależy nam na tym, żebyś zgłaszał nam wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej hurt.winotekamiasta.pl. Wszelkie zapytania będziemy rozpatrywać niezwłocznie. Jesteś także uprawniony do wniesienia skargi w tym zakresie do organu nadzorczego.

14. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednia poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu.

15. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail hurt@winotekamiasta.pl lub rodo@winotekamiasta.pl .Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Ciebie zidentyfikować.

Informacja o plikach cookies.

 1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • Utrzymania sesji Użytkownika na stronie internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

 • W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej hurt.winotekamiasta.pl

 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics,

 • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


 

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,

 • Czas wysłania odpowiedzi,

 • Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • Informacje o przeglądarce Użytkownika,

 • Informacje o adresie IP,

 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,

 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania strony internetowej.

Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę Prywatności. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli zmiany są istotne, powiadamiamy o nich e-mailem.

Zmiana Regulaminu (§8)

GrosNet.Sp. z.o.o. może zmienić Regulamin oraz Załączniki i umowy będące integralną częścią Regulaminu oraz funkcjonalności strony hurt.winotekamiasta.pl wpływające na Regulamin w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tych zmianach Użytkowników. Zmieniony Regulamin dotyczy wszystkich procesów na stronie hurt.winotekamiasta.pl. Brak akceptacji Regulaminu stanowi rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Reklamacje (§9)

1. Użytkownik może złożyć reklamację, drogą elektroniczną na e-mail: hurt@hurt.winotekamiasta.pl lub pisemnie, podając nazwę firmy, login oraz opis reklamacji.

2. W przypadku wątpliwości co do treści reklamacji Użytkownik ma obowiązek doprecyzowania reklamacji.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w czasie 14 dni od momentu złożenia jej w prawidłowy sposób i formie.

4. GrosNet sp.z.o.o może nie uznać reklamacji bez podania przyczyn.

Postanowienia końcowe (§10)

1. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2. Prawem właściwym dla umów pomiędzy GrosNet.Sp. z.o.o. a Użytkownikami na korzystanie ze strony hurt.winotekamiasta.pl jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GrosNet.Sp. z.o.o. będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby GrosNet.Sp. z.o.o.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

  Zaznacz to pole jeżeli zgadzasz się na powyższe warunki.

 
Copyright ©2011 hurt.winotekamiasta.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu
i polityki prywatności